2500 خودرو برقی تا پایان 1402 ترخیص شده است

2500 خودرو برقی تا پایان 1402 ترخیص شده است حسن کریمی سنجری، مدیر طرح خودروی برقی وزارت صمت، درباره برنامه

بیشتر بخوانید